Kinderopvang Sint Eustatius

Het Rijk heeft samen met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een concept-eilandverordening kinderopvang opgesteld. Het Bestuurscollege van Sint Eustatius heeft de concept-eilandverordening aan de eilandsraad aangeboden. De eilandverordening is door de eilandsraad goedgekeurd en op 1 januari 2020 in werking getreden. 

Sinds het in werking treden van concept-eilandverordening moeten alle opvangorganisaties in het bezit zijn van een exploitatievergunning. De kwaliteitseisen waar opvangorganisaties aan moeten voldoen gaan onder andere over het pedagogische beleidsplan, opleidingsniveau, stamgroepen binnen de kinderopvangcentra en het aantal in te zetten beroepskrachten per stamgroep.

Alle centra dienen te beschikken over een vergunning. Voor de organisaties die bestonden voor december 2017 is er een overgangsperiode om te zorgen dat aan alle nieuwe vereisen voldaan kan worden. Een aanvraag voor een vergunning wordt ingediend bij OLE.

De aanvraag bevat in ieder geval: 

 • Kopie vestigingsvergunning
 • Indien eenmanszaak: naam, adres, telefoonnummer, bewijs inschrijving KvK niet ouder dan 3 maanden
 • Indien rechtspersoon: namen, adressen, geboortedata bestuurs-/directieleden, kopie van statuten, bewijs van inschrijving KvK niet ouder dan drie maanden en, indien van toepassing, kopie aandelenregister
 • Bewijs inschrijving bevolkingsregister van aanvrager én medewerkers en afschrift verblijfstitel en/of verblijfsvergunning
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden van aanvrager en beroepskrachten
 • Maximum aantal kinderen en leeftijd per dagdeel
 • Maximum aantal beroepskrachten per dagdeel
 • Openings- en sluitingstijden
 • Het (voorgenomen) adres
 • Pedagogisch beleidsplan kindercentrum
 • Stappenplan huiselijk geweld en kindermishandeling kindercentrum
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid kindercentrum
 • Een plattegrond
 • Betalingsbewijs leges

Nadat de aanvraag is ingediend, vraagt het OLE advies aan de kwaliteitscommissie die de aanvraag onderzoekt. Het OLE heeft 6 tot8 weken de tijd om op het verzoek te reageren. Als er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen, zal het OLE de aanvrager informeren.

Organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang op Sint Eustatius kunnen in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. Een kinderopvangorganisatie kan met de subsidie de ouderbijdrage voor ouders verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van de kwaliteit van de opvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid (UVB). Zij worden daarbij ondersteund door de frontoffice die hiervoor is ingericht bij het OLE.

Hoogte kostprijs verlagende subsidie
De subsidiebedragen op Sint Eustatius variëren van $ 80,- per kind per maand in de dagopvang tot $ 200,- per kind per maand in de buitenschoolse opvang.

Hoogte ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage op Sint Eustatius is minimaal $ 150,- per kind per maand in de dagopvang en $ 75,- per kind per maand voor de buitenschoolse opvang.

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het OLE een kindplaatssubsidie aanvragen. Sommige kinderopvangorganisaties die al een subsidierelatie met het OLE hebben mogen met toestemming van het OLE een lagere ouderbijdrage in rekening brengen.

Vanaf 1 juli 2021 zullen de bedragen van de kostprijs-verlagende subsidie worden aangepast.

Meer informatie?
De tijdelijke subsidieregeling vindt u hier: tijdelijke subsidieregeling.

Het toezicht op de kinderopvang en buitenschoolse opvang en de kwaliteit ervan is de taak van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie kan onderdelen van het toezicht laten uitvoeren door lokale inspecteurs.

Op Sint Eustatius zijn 2 inspecteurs actief die de opvangorganisaties bezoeken. Zij hebben de bevoegdheid om onaangekondigd langs te komen, maar meestal geven ze aan wanneer ze komen omdat ze informatie nodig hebben van het management.

Er wordt een rapport opgesteld en op basis daarvan wordt er advies gegeven aan de opvangorganisatie. In het advies staat beschreven welke punten aandacht verdienen en op welke termijn. De opvangorganisaties worden opnieuw bezocht om te bekijken of de verbeteringen zijn doorgevoerd. Zijn deze niet aangepast, dan volgt er een negatief advies aan de kwaliteitscommissie. In het meest ernstige geval kan dat leiden tot (tijdelijke) sluiting.

Idealiter kan het management van kindercentra op HBO-niveau functioneren. Daarom krijgt het management maandelijkse workshops gericht op het verbeteren van de kwaliteit.

Het pedagogisch personeel moet minimaal een opleiding op niveau 2 CVQ (Caribbean Vocational Qualification) hebben. In februari 2019 is gestart met een erkende opleiding op niveau 2 CVQ voor ECD (Early Childhood Development). De opleiding wordt gegeven door GVP school en gevolgd door studenten van de middelbare school en personen werkzaam in de kinderopvang die nog geen kwalificatie hebben. 
De stage vindt plaats bij Buzzy Bees Daycare Center, het officiële leerinstituut voor deze opleiding.

Vanaf februari 2020 start ook een opleiding voor jeugdleiders. Dit is een CVQ opleiding op niveau 2 en wordt georganiseerd door GVP. Het OLE vindt het belangrijk dat alle opvangorganisaties werken met dezelfde pedagogische methode; het High Scope Curriculum. Twee personen hebben een training gevolgd in Michigan en zij trainen het personeel van de opvangorganisaties. Een andere persoon is gestart met de training High Scope op Saba.

Eind 2019 nam van elke organisatie een persoon deel aan de training Conscious Discipline. Dit programma richt zich op bewust positief opvoeden, zowel door ouders als door de kinderopvang en scholen. De bedoeling is dat dit programma geïmplementeerd wordt en dat ouders hierbij worden betrokken.

Er wordt gewerkt aan de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er zijn functieomschrijvingen gemaakt en er is een kleine stap gezet in de verbetering van salarissen van gekwalificeerd personeel in de kinderopvang.

Panden van opvangorganisaties moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. OLE ondersteunt de buitenschoolse opvang om te komen tot huisvesting die voldoet aan de eisen in de basisverordening Kinderopvang. Gezien de slechte conditie van de gebouwen waar de buitenschoolse opvangorganisaties zijn gevestigd, wordt er gewerkt aan een plan voor gemeenschappelijke huisvesting voor de buitenschoolse opvang.

Bij Buzzy Bees Daycare Center wordt hard gewerkt aan de vereiste verbeteringen. Ook ligt er een voorstel voor uitbreiding van de babyzaal. De bouw start in maart 2020. 
Als het gebouw van een kindercentrum gehuurd wordt van derden, dan is er geen financiële ondersteuning. Ook niet als de opvang plaatsvindt in een privéwoning