Kinderopvang Saba

Het Rijk heeft samen met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een concept-eilandverordening kinderopvang opgesteld. Het Bestuurscollege van Saba heeft de concept-eilandverordening aan de eilandsraad aangeboden en deze is in mei 2020 door de eilandsraad goedgekeurd

De eilandsverordening vormt de basis voor zowel huidige als nieuwe organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Sinds 1 juni 2020 geldt de eilandsverordening voor alle kinderopvangorganisaties.

Sinds de eilandsverordening van kracht is, moeten alle kindercentra en geregistreerde gastouders een exploitatievergunning hebben om kinderopvang aan te bieden. Alle nieuwe kinderopvangorganisaties moeten eerst deze exploitatievergunning aanvragen.

Klik hier voor de eilandverordening Saba (ENG)

Klik hier voor de kwaliteitseisen (Engels)

Zoals opgenomen staat in de eilandverordening, moet voor het openen van een ​​kinderopvang of buitenschoolse opvang een vergunning aangevraagd worden bij het OLS.

De aanvraag dient gericht te zijn aan het Bestuurscollege en bevat in ieder geval: 

 • Kopie vestigingsvergunning
 • Indien eenmanszaak: naam, adres, telefoonnummer, bewijs inschrijving KvK niet ouder dan 3 maanden
 • Indien rechtspersoon: namen, adressen, geboortedata bestuurs-/directieleden, kopie van statuten, bewijs van inschrijving KvK niet ouder dan drie maanden en, indien van toepassing, kopie aandelenregister
 • Bewijs inschrijving bevolkingsregister van aanvrager én medewerkers en afschrift verblijfstitel en/of verblijfsvergunning
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden van aanvrager en beroepskrachten
 • Maximum aantal kinderen en leeftijd per dagdeel
 • Maximum aantal beroepskrachten per dagdeel
 • Openings- en sluitingstijden
 • Het (voorgenomen) adres
 • Pedagogisch beleidsplan kindercentrum
 • Stappenplan huiselijk geweld en kindermishandeling kindercentrum
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid kindercentrum
 • Een plattegrond
 • Betalingsbewijs leges

Het Bestuurscollege zal advies inwinnen bij de Commissie voor Kwaliteitszorg. Het Bestuurscollege heeft 6 tot 8 weken de tijd om op het verzoek te reageren. Als er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen, zal de aanvrager geïnformeerd worden.

Organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang op Saba kunnen sinds 1 januari 2021 in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. Een kinderopvangorganisatie kan met de subsidie de ouderbijdrage voor ouders verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van de kwaliteit van de opvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid (UVB). Zij worden daarbij ondersteund door de frontoffice die hiervoor is ingericht bij het OLS. De frontoffice bevindt zicht bij de afdeling “Community Development”. 

Hoogte kostprijs verlagende subsidie (per 1 januari 2022)
Op Saba bedraagt de kostprijs verlagende subsidie voor de dagopvang maximaal $ 175,- per kind per maand en voor de buitenschoolse opvang maximaal $ 250,- per kind per maand. 

Hoogte ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage op Saba is $ 100,- per kind per maand voor de dagopvang voor een hele dag en $ 50,- per kind per maand voor een halve dag. Voor de buitenschoolse opvang is de ouderbijdrage $ 50,- per kind per maand.

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het OLS een kindplaatssubsidie aanvragen.

Meer informatie?

Het toezicht op de kinderopvang en de kwaliteit ervan is de taak van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie kan onderdelen van het toezicht laten uitvoeren door een lokale organisatie.

De afdeling Volksgezondheid bezoekt de kinderopvang regelmatig om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige en hygiënische omgeving zijn. Verpleegkundigen zijn beschikbaar voor vragen over gezondheid en algemeen welzijn van kinderen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de afdeling Volksgezondheid van OLS.

Sinds de implementatie van de eilandverordening, vindt jaarlijks toezicht op organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang plaats. Toezicht en handhaving zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kinderen de juiste zorg krijgen in een veilige omgeving. Inspecties vinden ook jaarlijks plaats om te controleren of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. 

CVQ 2
Sinds de eilandverordening voor kinderopvang van kracht is, moeten alle beroepskrachten in de kinderopvang in 2022 voldoen aan de minimum scholingseis van CVQ 2 om te kunnen blijven werken met kinderen.

Om het huidige personeel van de kinderopvang en buitenschoolse opvang op te leiden wordt een programma op CVQ niveau 2 aangeboden op de Saba Comprehensive School. Het programma duurt 2 jaar, met 1 dag school per week en 4 dagen on-the-job training. Het personeel van beide organisaties neemt momenteel deel aan de CVQ 2 opleiding. De eerste groep rondt dit af in 2021 en de tweede groep in 2022.

In de toekomst worden ook andere CVQ-niveaus ingevoerd om beroepskrachten te kunnen blijven upgraden en de kwaliteitsnormen te handhaven.

Conscious Discipline
In 2019 en 2020 heeft er een training plaats gevonden op gebied van Conscious Discipline. Dit programma richt zich op bewust positief opvoeden, zowel door ouders als door kinderopvang en scholen.

High Scope
In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met een High Scope training voor medewerkers van de kinderopvang, buitenschoolse opvang en SHS. Dit programma zal gebruikt worden voor alle 3 tot 5 jarigen en moet zorgen voor een doorgaande leerlijn en ondersteunen in de overgang van de kinderopvang naar het basisonderwijs. 

De huidige arbeidsvoorwaarden voor personeel in de kinderopvang worden gereguleerd door OLS volgens de ambtenarenwetgeving. Voor de After School Care (ASC) gelden vergelijkbare voorwaarden.

Elke medewerker van een kinderopvang moet een contract en functiebeschrijving hebben. Ook moeten zij in goede omstandigheden werken en eerlijk worden gecompenseerd.

In 2019 zijn de medewerkers van de buitenschoolse opvang, met de steun van het BES(t) 4 kids-programma, geëvalueerd. Met deze evaluatie werden de lonen verbeterd, zodat deze overeen komen met die van de kinderopvang. Het ASC-personeel ontving contracten met functiebeschrijvingen en heeft soortgelijke arbeidsvoorwaarden als die van de kinderopvang. Het personeel van beide organisaties neemt momenteel deel aan de CVQ 2 opleiding. De eerste groep rondt dit af in 2021 en de tweede groep in 2022.Na de CVQ-training worden de medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang opnieuw geëvalueerd.

Er zijn twee locaties voor kinderopvang op Saba: in het huis van de gouverneur en in de Anglicaanse kerkpastorie. De locatie van de gouverneur huisvest baby’s van 3 maanden tot peuters van 3 jaar oud. De tweede locatie is voor kleuters van 3 en 4 jaar oud en bereidt kinderen voor op het basisonderwijs.

Er is een plan om in hetzelfde gebied als St. Johns een nieuwe kinderopvang te bouwen. De verwachting is dat de bouw start eind 2021, begin 2022 en ongeveer twee jaar duurt. Het nieuwe gebouw zal ruim 90 kinderen kunnen huisvesten. Dit vergroot de huidige capaciteit van de kinderopvang, inclusief het beoogde aantal plaatsen voor baby’s.

De buitenschoolse opvang bevindt zich in The Bottom, in het Sunny Valley Youth Center dat wordt beheerd door de Saba Reach Foundation (SRF). De buitenschoolse opvang heeft toestemming van OLS en SRF om het gebouw te gebruiken voor buitenschoolse opvang.

Er wordt ook buitenschoolse opvang gehuisvest in het nieuwe gebouw in St. John’s, waar ook kinderopvang en Kindergarten gehuisvest worden. De capaciteit voor de buitenschoolse opvang in het nieuwe gebouw ligt rond de 80 kinderen.