Kinderopvang Saba

Het Rijk heeft samen met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een concept-eilandverordening kinderopvang opgesteld. Het Bestuurscollege van Saba heeft de concept-eilandverordening aan de eilandsraad aangeboden en deze is in mei 2020 door de eilandsraad goedgekeurd

De eilandverordening kinderopvang vormt het uitgangspunt voor nieuwe organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen op Saba, maar ook voor gevestigde opvangorganisaties. Het OLS zal vanaf 2020 de eilandverordening handhaven voor alle opvangorganisaties.

Vanaf het moment dat de concept-eilandverordening in werking is getreden moeten alle opvangorganisaties in het bezit zijn van een exploitatievergunning. 

Klik hier voor de eilandverordening Saba (ENG)

Klik hier voor de kwaliteitseisen (Engels)

Zoals opgenomen staat in de eilandverordening, moet voor het openen van een ​​kinderopvang of buitenschoolse opvang een vergunning aangevraagd worden bij het OLS.

De aanvraag dient gericht te zijn aan het Bestuurscollege en bevat in ieder geval: 

 • Kopie vestigingsvergunning
 • Indien eenmanszaak: naam, adres, telefoonnummer, bewijs inschrijving KvK niet ouder dan 3 maanden
 • Indien rechtspersoon: namen, adressen, geboortedata bestuurs-/directieleden, kopie van statuten, bewijs van inschrijving KvK niet ouder dan drie maanden en, indien van toepassing, kopie aandelenregister
 • Bewijs inschrijving bevolkingsregister van aanvrager én medewerkers en afschrift verblijfstitel en/of verblijfsvergunning
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden van aanvrager en beroepskrachten
 • Maximum aantal kinderen en leeftijd per dagdeel
 • Maximum aantal beroepskrachten per dagdeel
 • Openings- en sluitingstijden
 • Het (voorgenomen) adres
 • Pedagogisch beleidsplan kindercentrum
 • Stappenplan huiselijk geweld en kindermishandeling kindercentrum
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid kindercentrum
 • Een plattegrond
 • Betalingsbewijs leges

Het Bestuurscollege zal advies inwinnen bij de Commissie voor Kwaliteitszorg. Het Bestuurscollege heeft 6 tot 8 weken de tijd om op het verzoek te reageren. Als er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen, zal de aanvrager geïnformeerd worden.

Het toezicht op de kinderopvang en de kwaliteit ervan is de taak van de Inspectie van het Onderwijs en GGD Haaglanden. De inspectie kan onderdelen van het toezicht laten uitvoeren door een lokale organisatie.

De afdeling Volksgezondheid bezoekt de kinderopvang regelmatig om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige en hygiënische omgeving zijn. Verpleegkundigen zijn beschikbaar voor vragen over gezondheid en algemeen welzijn van kinderen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de afdeling Volksgezondheid van OLS.

Na de implementatie van de eilandverordening, vindt jaarlijks toezicht op organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang plaats. Toezicht en handhaving zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kinderen de juiste zorg krijgen in een veilige omgeving. Inspecties vinden ook jaarlijks plaats om te controleren of voldaan wordt aan de kwaliteitseisen. 

Wanneer de eilandverordening voor kinderopvang van kracht is, moeten alle beroepskrachten in de kinderopvang in 2022 voldoen aan de minimum scholingseis van CVQ 2 om te kunnen blijven werken met kinderen.

Om het huidige personeel van de kinderopvang en buitenschoolse opvang op te leiden wordt een programma op CVQ niveau 2 aangeboden op de Saba Comprehensive School. Het programma duurt 2 jaar, met 1 dag school per week en 4 dagen on-the-job training. Geïnteresseerde personen buiten de kinderopvang en buitenschoolse opvang worden ook aangemoedigd zich voor het programma in te schrijven bij SCS.

De eerstvolgende inschrijving voor CVQ 2 Vroegschoolse Educatie vindt plaats in augustus 2020. Voor meer informatie over de inschrijving en kosten kan contact opgenomen worden met de directeur van Saba Comprehensive School.

In de toekomst worden ook andere CVQ-niveaus ingevoerd om beroepskrachten te kunnen blijven upgraden en de kwaliteitsnormen te handhaven.

In 2019 heeft er een training plaats gevonden op gebied van Conscious Discipline. Deze training wordt voortgezet in 2020. Dit programma richt zich op bewust positief opvoeden, zowel door ouders als door kinderopvang en scholen.

In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met een High Scope training voor medewerkers van de kinderopvang, buitenschoolse opvang en SHS. Dit programma zal gebruikt worden voor alle 3 tot 5 jarigen en moet zorgen voor een doorgaande leerlijn en ondersteunen in de overgang van de kinderopvang naar het basisonderwijs. 

De huidige arbeidsvoorwaarden voor personeel in de kinderopvang worden gereguleerd door OLS volgens de ambtenarenwetgeving. Het After School College (ASC) volgt nu ook het arbeidsreglement van de kinderopvang.

Elke medewerker van een kinderopvang moet een contract en functiebeschrijving hebben. Ook moeten zij in goede omstandigheden werken en eerlijk worden gecompenseerd.

In 2019 evalueerde de buitenschoolse opvang met de steun van het BES(t) 4 kids-programma alle medewerkers opnieuw. Met deze evaluatie werden de lonen verbeterd zodat deze overeen komen met die van de lokale kinderopvang. Het ASC-personeel ontving ook contracten met functiebeschrijvingen en volgt een soortgelijke arbeidsovereenkomst als die van de OLS kinderopvang. Na de CVQ-training worden de medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang opnieuw geëvalueerd.

Er zijn twee locaties voor kinderopvang op Saba: in het huis van de gouverneur en in de Anglicaanse kerkpastorie. De locatie van de gouverneur huisvest baby’s van 3 maanden tot peuters van 3 jaar oud. De tweede locatie is voor kleuters van 3 en 4 jaar oud en bereidt kinderen voor op het basisonderwijs.

Er is een plan om in hetzelfde gebied als de scholen een nieuwe kinderopvang te bouwen. De verwachting is dat de bouw start in 2020 en ongeveer twee jaar duurt. Het nieuwe gebouw zal ruim 90 kinderen kunnen huisvesten. Dit vergroot de huidige capaciteit van de kinderopvang, inclusief het beoogde aantal plaatsen voor baby’s.

De buitenschoolse opvang bevindt zich in The Bottom, in het Sunny Valley Youth Center dat wordt beheerd door de Saba Reach Foundation (SRF). De buitenschoolse opvang heeft toestemming van OLS en SRF om het gebouw te gebruiken voor buitenschoolse opvang.

Er wordt ook buitenschoolse opvang gehuisvest in het nieuwe gebouw in St. John’s, waar ook kinderopvang en Kindergarten gehuisvest worden. De capaciteit voor de buitenschoolse opvang in het nieuwe gebouw ligt rond de 70 kinderen.