Informatie voor:

Kinderopvang Bonaire

Het Rijk heeft samen met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een concept-eilandverordening kinderopvang opgesteld. Het Bestuurscollege van Bonaire heeft de concept-eilandverordening aan de eilandsraad aangeboden. De eilandverordening is op 7 juli 2020 door de eilandsraad goedgekeurd.

Eilandverorderdening Kinderopvang Bonaire (concept)

Sinds het in werking treden van de eilandverordening moeten alle opvangorganisaties in het bezit zijn van een exploitatievergunning. De kwaliteitseisen waar opvangorganisaties aan moeten voldoen voor het verkrijgen van deze vergunning, gaan onder andere over het pedagogische beleidsplan, opleidingsniveau, stamgroepen binnen de kinderopvangcentra en het aantal in te zetten beroepskrachten per stamgroep. Ook de huisvesting moet aan de basiseisen voor veiligheid en gezondheid voldoen.

Download brochure Kwaliteitseisen Kinderopvang 

Nieuwe en bestaande organisaties voor dagopvang en buitenschoolse voorzieningen hebben een exploitatievergunning nodig. Voor bestaande organisaties is er een overgangsperiode vastgesteld: zij kunnen een tijdelijke ontheffing krijgen. Nieuwe organisaties moeten meteen aan alle kwaliteitseisen voldoen.

De aanvraag voor de vergunning op Bonaire loopt via het OLB en moet bij het Bestuurscollege schriftelijk worden ingediend. De aanvraag bevat in ieder geval: 

 • Kopie vestigingsvergunning
 • Indien eenmanszaak: naam, adres, telefoonnummer, bewijs inschrijving KvK niet ouder dan 3 maanden
 • Indien rechtspersoon: namen, adressen, geboortedata bestuurs-/directieleden, kopie van statuten, bewijs van inschrijving KvK niet ouder dan drie maanden en, indien van toepassing: kopie aandelenregister
 • Bewijs inschrijving bevolkingsregister van aanvrager én medewerkers en afschrift verblijfstitel en/of –vergunning
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden van aanvrager en beroepskrachten
 • Maximum aantal kinderen en leeftijd per dagdeel
 • Maximum aantal beroepskrachten per dagdeel
 • Openings- en sluitingstijden
 • Het (voorgenomen) adres
 • Pedagogisch beleidsplan kindercentrum
 • Stappenplan huiselijk geweld en kindermishandeling kindercentrum
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid kindercentrum
 • Een plattegrond
 • Betalingsbewijs leges

Gemiddeld neemt de aanvraagprocedure ongeveer twee maanden in beslag, vanaf het moment dat alle relevante stukken zijn ingediend.

Indien de aanvraag niet voldoet aan alle eisen, dan krijgt de aanvrager 4 weken de tijd om de ontbrekende zaken te herstellen. Pas nadat de aanvraag compleet is, kan de aanvraagprocedure van start gaan.

De aanvrager ontvangt een schriftelijke bevestiging met informatie over de vervolgstappen. Het Bestuurscollege vraagt bij een volledige aanvraag binnen twee weken advies bij de kwaliteitscommissie kinderopvang. De kwaliteitscommissie brengt binnen vier weken advies uit aan het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege beslist vervolgens binnen twee weken. Deze termijn kan eenmaal met maximaal twee weken worden verlengd.

Organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang op Bonaire kunnen in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. Een kinderopvangorganisatie kan met de subsidie de ouderbijdrage voor ouders verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van de kwaliteit van de opvang.

Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid (UVB). Zij worden daarbij ondersteund door de frontoffice die hiervoor is ingericht bij het OLB.

Hoogte kostprijs verlagende subsidie (vanaf 1 januari 2023)

 • Voor kinderopvangorganisaties op Bonaire bedraagt de kostprijs verlagende subsidie maximaal $ 441,- per kind per maand voor de dagopvang en maximaal $ 396,- per kind per maand in de buitenschoolse opvang.
 • Voor gastouders op Bonaire bedraagt de kostprijs verlagende subsidie maximaal $ 334,- per kind per maand in de dagopvang en $ 338,- per kind per maand in de buitenschoolse opvang.

Hoogte ouderbijdrage (vanaf 1 januari 2023)
Als uw organisatie de kostprijs verlagende subsidie krijgt, geldt een maximum en minimum ouderbijdrage.

 • De ouderbijdrage voor dagopvang en buitenschoolse opvang mag niet hoger zijn dan $ 100,- per maand. 
 • De ouderbijdrage mag niet lager zijn dan $ 75,- per maand voor dagopvang en $ 40,- per maand voor buitenschoolse opvang.
 • Voor gastouders die dagopvang bieden, is de ouderbijdrage $ 75,- per maand. Voor gastouders die buitenschoolse opvang bieden, is de ouderbijdrage $ 100,- per maand.

Sommige kinderopvangorganisaties die al een subsidierelatie met het OLB hebben mogen met toestemming van het OLB een lagere ouderbijdrage in rekening brengen.

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het OLB een kindplaatssubsidie aanvragen.

Meer informatie?

 • De tijdelijke subsidieregeling vindt u hier: tijdelijke subsidieregeling
 • Vragen en antwoorden over de verhoging van de subsidie per 1 januari 2023: Q&A

Het toezicht op de kwaliteit van de dagopvang en buitenschoolse opvang is door het OLB aan de Inspectie van het Onderwijs opgedragen. De inspectie kan onderdelen van het toezicht laten uitvoeren door een lokale inspecteur. Inspecteurs kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd langs de kinderopvangcentra gaan. Waar nodig geven zij advies aan de opvangorganisatie.

Bij verbeterpunten zal de inspectie binnen de afgesproken termijn de organisatie opnieuw bezoeken om te kijken of de verbeterpunten zijn doorgevoerd. Wanneer er ernstige punten zijn, kan de inspectie een negatief advies uitbrengen. Een negatief advies kan leiden tot maatregelen of een (tijdelijke) sluiting.

Het OLB werkt nauw samen met MBO Bonaire om pedagogisch medewerkers op te leiden volgens de kwaliteitseisen van de eilandverordening. Medewerkers kunnen zich, in overleg met de werkgever, direct bij MBO Bonaire aanmelden.

Vanaf 1 juli 2022 is loonverlet onderdeel van de tijdelijke subsidie. Hiermee hebben alle kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om vervanging te regelen op de momenten dat een medewerker een opleiding volgt tijdens werkuren.

Voor eigenaren van kinderopvangcentra die in opleiding zijn, zijn er ‘vliegende leermeesters’. Er kan een beroep gedaan worden op een vliegende leermeester wanneer de eigenaar of een pedagogisch medewerker van een kinderopvang een studie volgt tot pedagogisch medewerker op niveau 2, 3 of 4. Er wordt dan stage gelopen binnen de eigen organisatie met een begeleider van buitenaf. De kosten van de vliegende leermeester worden vanuit BES(t) 4 kids betaald. De leermeesters worden in samenwerking met MBO Bonaire ingezet door de Directie Samenleving & Zorg van het OLB.

Daarnaast kan er op Bonaire deelgenomen worden aan cursussen en trainingen die vanuit het programma BES(t) 4 kids worden aangeboden. Bijvoorbeeld op het gebied van EHBO, huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) en voorschoolse educatie.

Groeipakket arbeidsvoorwaarden BES(t) 4 kids
Veel pedagogische medewerkers volgen een opleiding om te voldoen aan de opleidingseisen in de kinderopvang. Dat is goed voor de kwaliteit. Het programma BES(t) 4 kids wil ook stimuleren dat pedagogisch medewerkers een beloning krijgen die past bij het opleidingsniveau en het belangrijke werk dat zij doen. Daarom introduceert BES(t) 4 kids een ‘groeipakket arbeidsvoorwaarden’, met onder andere beoogde salarissen voor pedagogische medewerkers. De bedoeling is dat medewerkers in de kinderopvang hier in enkele stappen naartoe groeien.

Het is aan de werkgever om te bepalen hoe en op welk moment het salaris van een pedagogisch medewerker kan worden aangepast. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van de organisatie. Het advies is om dit in stappen te doen, zodat pedagogische medewerkers binnen enkele jaren het minimale salaris conform het groeipakket ontvangen.

De volgende richtlijnen gelden als advies:

Arbeidstijd: 40 uur per week bij een volledige baan.
De duur van de normale werkweek is maximaal 40 uur. Werkgever en werknemer kunnen een kortere arbeidsduur overeenkomen.

Aantal vakantiedagen: minimaal 15 (= wettelijk minimum)
Het is aan werkgever en werknemer om te bepalen hoe wordt omgegaan met collectieve vrije dagen door middel van sluiting tijdens vakanties of op bijzondere vrije dagen op het eiland.

Inschaling kernfuncties
Het salaris van een medewerker die direct met de kinderopvang te maken heeft, hangt samen met het opleidingsniveau. In de tabel staat een voorlopige functie-indeling met de beoogde bedragen voor het minimale salaris per functie. In de Eilandverordening Kinderopvang zijn de kwalificaties opgenomen waaraan pedagogische medewerkers uiteindelijk moeten voldoen om voor een groep te mogen staan.

Functie

Minimaal opleidingsniveau

Beoogd minimaal salaris Bonaire

Assistent

 

1.100

Pedagogisch Medewerker A

MBO2, CVQ2

1.254

Pedagogisch Medewerker B

MBO3, CVQ3

1.430

Pedagogisch Medewerker C

MBO4, CVQ4

1.630

Teamleider/coach

HBO

2.118

2 Bij een 40-urige werkweek en 15 vakantiedagen.

Voor het overige personeel (ondersteuning, directie) worden nu geen minimale salarissen voorgesteld. Dat kan later worden afgesproken, bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingen voor een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Voorlopige salarisstructuur
De beoogde bedragen voor het minimale salaris per functie komen uit een voorlopige salarisstructuur in de kinderopvang. Deze salarisstructuur is gebaseerd op een onderzoek in opdracht van BES(t) 4 kids, door Deloitte Caribbean uitgevoerd. De volledige salarisschalen per functie zijn hier te vinden. 

Dagopvang en buitenschoolse opvang moeten volgens de kwaliteitseisen in de verordening ook veilig gehuisvest zijn en kinderen moeten voldoende (speel)ruimte hebben. Voor veel organisaties vormt dit een uitdaging, vooral als zij gehuisvest zijn in huurpanden die niet voldoen aan alle kwaliteitscriteria. Daarom wordt de huisvesting van alle opvangorganisaties in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie wordt onderzocht op welke manier het OLB de kinderopvangorganisaties het beste kan ondersteunen.