Kinderopvang Bonaire

Het Rijk heeft samen met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een concept-eilandverordening kinderopvang opgesteld. Het Bestuurscollege van Bonaire heeft de concept-eilandverordening aan de eilandsraad aangeboden. De eilandverordening is op 7 juli 2020 door de eilandsraad goedgekeurd.

Eilandverorderdening Kinderopvang Bonaire (concept)

Sinds het in werking treden van de eilandverordening moeten alle opvangorganisaties in het bezit zijn van een exploitatievergunning. De kwaliteitseisen waar opvangorganisaties aan moeten voldoen voor het verkrijgen van deze vergunning, gaan onder andere over het pedagogische beleidsplan, opleidingsniveau, stamgroepen binnen de kinderopvangcentra en het aantal in te zetten beroepskrachten per stamgroep. Ook de huisvesting moet aan de basiseisen voor veiligheid en gezondheid voldoen.

Download brochure Kwaliteitseisen Kinderopvang 

Nieuwe en bestaande organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen hebben een exploitatievergunning nodig. Voor bestaande organisaties is er een overgangsperiode vastgesteld: zij kunnen een tijdelijke ontheffing krijgen.

De aanvraag voor de vergunning op Bonaire loopt via het OLB en moet bij het Bestuurscollege schriftelijk worden ingediend. De aanvraag bevat in ieder geval: 

 • Kopie vestigingsvergunning
 • Indien eenmanszaak: naam, adres, telefoonnummer, bewijs inschrijving KvK niet ouder dan 3 maanden
 • Indien rechtspersoon: namen, adressen, geboortedata bestuurs-/directieleden, kopie van statuten, bewijs van inschrijving KvK niet ouder dan drie maanden en, indien van toepassing: kopie aandelenregister
 • Bewijs inschrijving bevolkingsregister van aanvrager én medewerkers en afschrift verblijfstitel en/of –vergunning
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden van aanvrager en beroepskrachten
 • Maximum aantal kinderen en leeftijd per dagdeel
 • Maximum aantal beroepskrachten per dagdeel
 • Openings- en sluitingstijden
 • Het (voorgenomen) adres
 • Pedagogisch beleidsplan kindercentrum
 • Stappenplan huiselijk geweld en kindermishandeling kindercentrum
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid kindercentrum
 • Een plattegrond
 • Betalingsbewijs leges

Gemiddeld neemt de aanvraagprocedure ongeveer twee maanden in beslag vanaf het moment dat alle relevante stukken zijn ingediend. De aanvrager ontvangt een schriftelijke bevestiging met informatie over de vervolgstappen. Het Bestuurscollege vraagt bij een volledige aanvraag binnen twee weken advies bij de kwaliteitscommissie kinderopvang. De kwaliteitscommissie brengt binnen vier weken advies uit aan het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege beslist vervolgens binnen twee weken. Deze termijn kan eenmaal met maximaal twee weken worden verlengd.

Indien de aanvraag niet voldoet aan alle eisen, dan krijgt de aanvrager 4 weken de tijd om de ontbrekende zaken te herstellen.

Organisaties voor kinder- en buitenschoolse opvang op Bonaire kunnen in aanmerking komen voor een kostprijs verlagende subsidie. Een kinderopvangorganisatie kan met de subsidie de ouderbijdrage voor ouders verlagen én maatregelen nemen ter verbetering van de kwaliteit van de opvang.
Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Uitvoering van Beleid (UVB). Zij worden daarbij ondersteund door de frontoffice die hiervoor is ingericht bij het OLB.

Hoogte kostprijs verlagende subsidie (vanaf 1 januari 2022)

 • Voor kinderopvangorganisaties op Bonaire bedraagt de kostprijs verlagende subsidie maximaal $ 305,- per kind per maand voor de dagopvang en maximaal $ 250,- per kind per maand in de buitenschoolse opvang.
 • Voor gastouders op Bonaire bedraagt de kostprijs verlagende subsidie maximaal $ 195,- per kind per maand in de dagopvang en in de buitenschoolse opvang.

Hoogte ouderbijdrage
Als uw organisatie de kostprijs verlagende subsidie krijgt, geldt een maximale en minimale ouderbijdrage:

 • De ouderbijdrage mag niet hoger zijn dan $ 125,- per maand. Voor gastouders die dagopvang bieden, is de maximale ouderbijdrage $ 100,-.
 • De ouderbijdrage mag niet lager zijn dan $ 100,- per maand voor dagopvang en $ 50,- per maand voor buitenschoolse opvang.

Sommige kinderopvangorganisaties die al een subsidierelatie met het OLB hebben mogen met toestemming van het OLB een lagere ouderbijdrage in rekening brengen.

Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen bij het OLB een kindplaatssubsidie aanvragen.

Meer informatie?

 • De tijdelijke subsidieregeling vindt u hier: tijdelijke subsidieregeling
 • Vragen en antwoorden over de verhoging van de subsidie per 1 januari 2022: Q&A

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en buitenschoolse opvang is door het OLB aan de Inspectie van het Onderwijs opgedragen. De inspectie kan onderdelen van het toezicht laten uitvoeren door een lokale inspecteur. Inspecteurs kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd langs de kinderopvangcentra gaan. Waar nodig geven zij advies aan de opvangorganisatie.

Bij verbeterpunten zal de inspectie binnen de afgesproken termijn de organisatie opnieuw bezoeken om te kijken of de verbeterpunten zijn doorgevoerd. Wanneer er ernstige punten zijn, kan de inspectie een negatief advies uitbrengen. Een negatief advies kan leiden tot maatregelen of een (tijdelijke) sluiting.

Het OLB werkt nauw samen met MBO Bonaire om pedagogisch medewerkers op te leiden volgens de kwaliteitseisen van de eilandverordening. Medewerkers kunnen zich, in overleg met de werkgever, direct bij MBO Bonaire aanmelden.

Middels ‘loonverlet’ kunnen opvangorganisaties in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervangingskosten voor medewerkers die deelnemen aan een BBL-opleiding. Op deze manier kan vervanging worden geregeld voor de uren waarop een medewerker overdag de opleiding bijwoont. De aanvraag voor loonverlet moet worden ingediend bij het OLB, Directie Samenleving & Zorg, afdeling Educatie & Welzijn.

Voor eigenaren van kinderopvangcentra die in opleiding zijn, zijn er ‘vliegende leermeesters’. Er kan een beroep gedaan worden op een vliegende leermeester wanneer de eigenaar of een pedagogisch medewerker van een kinderopvang een studie volgt tot pedagogisch medewerker op niveau 2, 3 of 4. Er wordt dan stage gelopen binnen de eigen organisatie met een begeleider van buitenaf. De kosten van de vliegende leermeester worden vanuit BES(t) 4 kids betaald. De leermeesters worden in samenwerking met MBO Bonaire ingezet door de Directie Samenleving & Zorg van het OLB.

Het OLB vindt het belangrijk dat iedere organisatie werkt vanuit dezelfde pedagogische methodiek: Kaleidoscoop. Begin september 2019 is een groep van 10 deelnemers gestart met de train-de-trainers opleiding. Zij zijn na afronding trainer Kaleidoscoop.

Daarnaast kan er op Bonaire deelgenomen worden aan cursussen en trainingen die vanuit het programma BES(t) 4 kids worden aangeboden. Zo hebben 10 professionals uit de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Bonaire deelgenomen aan een workshop Conscious Discipline. Dit programma richt zich op bewust positief opvoeden, zowel door ouders als door de kinderopvang en scholen.

Het voornemen is om de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de kinderopvang te verbeteren. Eind 2020, begin 2021 heeft er op Bonaire en Saba een onderzoek plaats gevonden naar de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De uitkomsten en adviezen van dit onderzoek worden in 2021 en 2022 verder opgepakt  vanuit het gemeenschappelijke programma BES(t) 4 kids.

Kinderopvang en buitenschoolse opvangmoeten volgens de kwaliteitseisen in de verordening ook veilig gehuisvest zijn. Hiervoor wordt een huisvestingsplan ontwikkeld. De huisvesting van alle opvangorganisaties wordt in kaart gebracht. Aan de hand hiervan wordt per opvangorganisatie gekeken welke verbeteringen noodzakelijk zijn. Indien mogelijk worden de organisaties hierbij ondersteund.