Over BES(t) 4 Kids

Kwaliteit

Kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang en buitenschoolse opvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom worden kwaliteitseisen vastgelegd in wetgeving en in eilandelijke verordeningen. Deze eisen gaan over zaken als de zorg voor het kind en diens ontwikkeling, veiligheid, hygiëne en huisvesting.

Het doel is dat in 2022 alle organisaties die kinderopvang of buitenschoolse voorzieningen aanbieden, voldoen aan de kwaliteitseisen. De openbare lichamen ondersteunen de organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang bij het verbeteren van de kwaliteit. Enkele belangrijke pijlers voor het verbeteren van de kwaliteit zijn:

Van belang is een doorlopende ontwikkeling van een kind. De verantwoordelijkheid daarvoor start op de kinderopvang. Vanaf de leerplichtige leeftijd van 4 jaar wordt ook een doorlopende leerlijn van belang.

De overgang van kinderopvang naar de basisschool is voor sommige kinderen van 4 jaar erg groot. Onderzocht wordt of het mogelijk is om deze overgang voor het kind makkelijker te maken. Daarvoor zijn goede afspraken tussen de kinderopvangorganisaties en de basisscholen essentieel. De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op het bestaan van dergelijke afspraken en op een goede overdracht van kinderen op zowel de kinderopvangorganisaties als de scholen.

Met voorschoolse educatie is het mogelijk om ontwikkel- en onderwijsachterstanden bij kinderen te voorkomen of te verminderen. Daarom vinden de openbare lichamen het wenselijk dat iedere kinderopvang werkt aan voorschoolse educatie. Zij zetten in op het invoeren van het programma Kaleidoscoop (High Scope) in de kinderopvang. Dit is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Ook de basisscholen worden gestimuleerd Kaleidoscoop te gebruiken in groep 1 en 2.

Spelend leren is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. In de voorschoolse educatie worden activiteiten spelenderwijs aangeboden om kinderen te helpen ontwikkelen. Er zijn ook wisselende thema’s. Als kinderopvang en basisonderwijs deze thema’s op elkaar afstemmen, draagt dit ook bij aan een soepele overgang van kinderen naar de basisschool.

Binnen het programma BES(t) 4 kids is een scholingsplan opgesteld, dat organisaties ondersteunt bij het opleiden van personeel, zodat alle organisaties kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Voor het aanbieden van verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang is het noodzakelijk dat beroepskrachten goed zijn opgeleid. Ook is belangrijk dat er binnen een opvangorganisatie voldoende expertise is op het gebied van voorschoolse educatie en het signaleren van ontwikkel- en leerachterstanden. Daarnaast willen de openbare lichamen dat iedere organisatie werkt vanuit dezelfde pedagogische methodiek.

Daarom is een scholingsplan opgesteld om lokale organisaties te ondersteunen bij het opleiden van personeel. Daarmee kunnen alle organisaties voldoen aan de gestelde eisen.

Goede kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen vergen degelijk bestuur en management van de organisatie. Bestuurders en directeuren moeten zich bewust zijn van hun functies, rollen en verantwoordelijkheden en in staat zijn deze goed te vervullen. In overleg met de organisaties wordt er ondersteuning op dit vlak aangeboden.

Om goed geschoold personeel aan te kunnen trekken, zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en goede banen nodig. Vanwege de concurrerende arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zullen arbeidsvoorwaarden afgestemd worden op de wet- en regelgeving voor het onderwijs in Caribisch Nederland. Dit is ook handig voor mogelijke combinatiefuncties in de buitenschoolse opvang en het onderwijs. Maar de werkomstandigheden in de kinderopvang zijn ook anders. De kinderopvang is bijvoorbeeld vaak 12 uur per dag open en er wordt in roosters gewerkt. Ook zijn er geen vaste schoolvakanties: kinderopvang en buitenschoolse opvang moeten in de vakantie juist open zijn.