Over BES(t) 4 Kids

Kwaliteit

Kwalitatief goede en verantwoorde dagopvang en buitenschoolse opvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom worden kwaliteitseisen vastgelegd in wetgeving en in eilandelijke verordeningen. Deze eisen gaan over zaken als de zorg voor het kind en diens ontwikkeling, veiligheid, hygiëne en huisvesting.

Het doel is dat alle organisaties die dagopvang of buitenschoolse voorzieningen aanbieden, voldoen aan de kwaliteitseisen na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. De openbare lichamen ondersteunen de organisaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang bij het verbeteren van de kwaliteit. Enkele belangrijke pijlers voor het verbeteren van de kwaliteit zijn:

Van belang is een doorlopende ontwikkeling van een kind. De verantwoordelijkheid daarvoor start op de kinderopvang. Vanaf de leerplichtige leeftijd van 4 jaar wordt ook een doorlopende leerlijn van belang.

De overgang van kinderopvang naar de basisschool is voor sommige kinderen van 4 jaar erg groot. Onderzocht wordt of het mogelijk is om deze overgang voor het kind makkelijker te maken. Daarvoor zijn goede afspraken tussen de kinderopvangorganisaties en de basisscholen essentieel. De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op het bestaan van dergelijke afspraken en op een goede overdracht van kinderen op zowel de kinderopvangorganisaties als de scholen.

Met voorschoolse educatie is het mogelijk om ontwikkel- en onderwijsachterstanden bij kinderen te voorkomen of te verminderen. Daarom vinden de openbare lichamen het wenselijk dat iedere kinderopvang werkt aan voorschoolse educatie. 

Spelend leren is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. In de voorschoolse educatie worden activiteiten spelenderwijs aangeboden om kinderen te helpen ontwikkelen. Er zijn ook wisselende thema’s. Als kinderopvang en basisonderwijs deze thema’s op elkaar afstemmen, draagt dit ook bij aan een soepele overgang van kinderen naar de basisschool.

Voor het aanbieden van verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang is het noodzakelijk dat beroepskrachten goed zijn opgeleid. Ook is belangrijk dat er binnen een opvangorganisatie voldoende expertise is op het gebied van voorschoolse educatie en het signaleren van ontwikkel- en leerachterstanden. 

Daarom is een scholingsplan opgesteld om lokale organisaties te ondersteunen bij het opleiden van personeel. Daarmee kunnen alle organisaties voldoen aan de gestelde eisen.

Goede dagopvang en buitenschoolse voorzieningen vergen degelijk bestuur en management van de organisatie. Bestuurders en directeuren moeten zich bewust zijn van hun functies, rollen en verantwoordelijkheden en in staat zijn deze goed te vervullen. In overleg met de organisaties wordt er ondersteuning op dit vlak aangeboden.

Om goed geschoold personeel aan te kunnen trekken, zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en goede banen nodig. Eind 2020, begin 2021 heeft er op Bonaire en Saba een onderzoek plaats gevonden naar de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Op basis van de uitkomsten en adviezen van dit onderzoek heeft het programma BES(t) 4 kids een voorlopige salarisstructuur voor pedagogisch medewerkers opgesteld. Deze voorlopige salarisstructuur is een richtlijn voor werkgevers in de kinderopvang. Iedere werkgever bepaalt zelf de arbeidsvoorwaarden en dus de beloning van pedagogische medewerkers.

Uiteindelijk is het streven dat er een collectieve  arbeidsovereenkomst (CAO Kinderopvang CN) komt. Hierin kunnen zaken zoals minimale salarissen, vakantie(geld) en pensioen voor iedereen die werkt in de kinderopvang worden vastgelegd. Maar een CAO Kinderopvang is niet van vandaag op morgen geregeld. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Om op korte termijn toch een eerste verbetering van de arbeidsvoorwaarden te stimuleren, introduceert het programma BES(t) 4 kids het ‘Groeipakket arbeidsvoorwaarden BES(t) 4 kids’.