Over BES(t) 4 Kids

Integrale zorgstructuur

In Caribisch Nederland ondersteunen de Expertisecentra Onderwijszorg (EOZ) leerlingen die door leer- of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Een vergelijkbare zorgstructuur voor kinderen in de kinderopvang en buitenschoolse opvang ontbreekt nog. Terwijl ook jonge kinderen met een speciale zorg- of opvoedingsbehoefte goede en adequate opvang verdienen. Daarom werkt BES(t) 4 kids aan een wettelijke, integrale zorgstructuur voor de kinderopvang, het onderwijs en de buitenschoolse voorzieningen.

Het doel is dat in 2022 de organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen met de scholen en andere partners samenwerken om elk kind de zorg te bieden die het nodig heeft.

Er wordt voortgebouwd op de onderwijszorgstructuur zoals de eilanden die al kennen. Er gelden twee belangrijke uitgangspunten:

  • organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen zijn in staat kinderen met ontwikkel- en/of gedragsproblemen in de eigen organisatie op te vangen en te begeleiden (inclusieve opvang);
  • organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen kunnen voor de kinderen die dat nodig hebben, aanspraak maken op specialistische expertise en voorzieningen.

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving worden vanaf 2020 afspraken gemaakt tussen de openbare lichamen en organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse voorzieningen en onderwijs. Openbare lichamen kunnen zo tijdelijk maatregelen treffen om bepaalde groepen kinderen met een extra ondersteunings- of zorgbehoefte te ondersteunen.

Het is belangrijk dat de ondersteuning en begeleiding van kinderen in een vroeg stadium start. Alle partners in de keten dienen dan ook alert te zijn op signalen van leer-en gedragsproblemen. Consultatiebureaus, opvangorganisaties, scholen, expertisecentra, GGD en centra voor jeugd en gezin moeten idealiter direct handelen als er signalen zijn.

Ook ouders moeten het belang van vroegtijdige stimulering van kinderen inzien en zorgen dat hun kinderen de juiste hulp krijgen als dat nodig is. Daarom wil BES(t) 4 kids in samenwerking met UNICEF een campagne starten die ouders aanmoedigt kwalitatief goede opvang en zorg in te schakelen voor hun kinderen. En om al vroeg te beginnen met het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen.